/angular-guide > _

ngx-translate

განსხვავებით ანგულარის i18n პაკეტისაგან, ngx-translate-ის იდეა არის რეალურ დროში მოხდეს თარგმანის გაშვება, რაც არიდებს მომხარებელს ვებ გვერდის რეფრეშისაგან და სხვა მისამართზე გადასვლისაგან. შესაბამისად, ის არ საჭიროებს ბილდის პროცესში სხვადასხვა ტიპის ლოკალიზაციის გაშვებას.

პირველ რიგში დავიწყოთ პაკეტების ინსტალაციით:

npm install @ngx-translate/core @ngx-translate/http-loader

პაკეტების ინსტალაციის შემდგომ საჭიროა მათი გამართვა app.module.ts:

// ...
import { HttpClientModule, HttpClient } from '@angular/common/http';
import { TranslateModule, TranslateLoader } from '@ngx-translate/core';
import { TranslateHttpLoader } from '@ngx-translate/http-loader';

export function HttpLoaderFactory(http: HttpClient) {
 return new TranslateHttpLoader(http, './assets/i18n/', '.json');
}

@NgModule({
 declarations: [/* ... */],
 imports: [
  BrowserModule,
  HttpClientModule,
  TranslateModule.forRoot({
   loader: {
    provide: TranslateLoader,
    useFactory: HttpLoaderFactory,
    deps: [HttpClient]
   }
  })
 ],
 bootstrap: [/* ... */]
})
export class AppModule { }

ngx-translate-ის გამოყენების დროს გვჭირდება ანგულარის ჩაშენებული კლასების (HttpClientModule, HttpClient) გამოყენება, რაც გვეხმარება ფაილების ჩატვირთვაში. HttpLoaderFactory ფუნქცია ემსახურება ფაქტორის შექმნას, რომელიც ჩატვირთავს იმ ფაილს, რომლის თარგმანიც უნდა გამოვიყენოთ. TranslateModule.forRoot-ის საშუალებით კი ვტვირთავთ იმ ფუნქციონალის ნაკრებს, რომელიც მოგვაწოდა ngx-translate-მა.

app.module.ts-ის გამართვის შემდგომ, გვჭირდება assets ფოლდერში დავამატოთ ახალი ფოლდერი i18n და მასში შევქმნათ კონკრეტული ლოკალის ფაილები, ჩვენს შემთხვევაში en.json და ka.json.

en.json-ში დავამატოთ ახალი მნიშვნელობები:

{
 "page_header": "Page header",
 "alt_text_for_image": "Educata project image",
 "update_button_text": "Change language to georgian"
}

ka.json-შიც დავამატოთ იგივე მნიშვნელობები ოღონდ ქართული თარგმანით:

{
 "page_header": "გვერდის სათაური",
 "alt_text_for_image": "Educata პროექტის სურათი",
 "update_button_text": "შეცვალეთ ენა ინგლისურზე"
}

ამ ფაილებში nesting-ის გამოყენებაც შეიძლება:

{
 "homepage": {
  "title": "მთავარი გვერდი"
 }
}

შემდგომ app.component.html-ში დავიწყოთ ცვლილებების შეტანა:

<h1>{{"page_header" | translate }}</h1>
<img
 src="https://raw.githubusercontent.com/educata/everrest/main/assets/images/educata-bg-white.png"
 alt="{{'alt_text-for_image' | translate }}"
>
<button (click)="updateLangauge()">{{"update_button_text" | translate }}</button>

როგორც ვხედავთ, თიმფლეითში იდენტიფიკატორად გაგვაქვს ის სტრინგები, რომლებსაც თვისებებად ვინახავთ ლოკალის json-ში, ამ იდენტიფიკატორს ვატარებთ translate ფაიფში, რომელიც შედგომ გვიბრუნებს თარგმანს. ეს ფაიფი მოდის TranslateModule-დან. ვიზუალის დამატების შემდგომ დავიწყოთ app.component.ts მოდიფიცირება:

import { TranslateService } from '@ngx-translate/core';
...
constructor(private translateService: TranslateService) {
 this.initLanguage();
}

private initLanguage() {
 const prevLanguage = localStorage.getItem('language') || 'en';
 this.translateService.use(prevLanguage);
}

updateLangauge() {
  const nextLang = this.translateService.currentLang === 'en' ? 'ka' : 'en';
  this.translateService.use(nextLang);
  localStorage.setItem('language', nextLang);
}

constructor-ში ვაინჯექტებთ TranslateService, @ngx-translate/core-დან. სერვისს საკმაოდ ბევრი კარგი მეთოდი და თვისებები აქვს, გირჩევთ გაეცნოთ. initLanguage ჩვენ მიერ შექმნილი ფუნქციაა, რომელიც ამოწმებს ლოკალურ მეხსიერებაში ხომ არ არის რაიმე ენა შენახული. თუ არ არის, მაშინ ნაგულისხმევად ინგლისური ენა ჩავტვირთოთ. updateLanguage მეთოდი კი პასუხისმგებელია განახლებაზე და ახალი ენის ინფორმაციის შენახვაზე ლოკალურ მეხსიერებაში. translateService-დან გამოვიყენეთ currentLang, რაც აბრუნებს ამჟამინდელ ენას და use მეთოდი, რომელსაც პარამეტრებში გადაეცემა თუ რა ენა უნდა ჩატვირთოს, გაითვალისწინეთ გადაცემული მნიშვნელობის .json ფაილი უნდა არსებობდეს assets/i18n ფოლდერში, რომ ის ენა ჩაიტვროთს. ეს კოდი მარტივი მაგალითი არის და შესაძლებელია მისი ბევრნაირად გაუმჯობესება, მაგალითისთვის: ამ და მსგავსი მეთოდების მთლიანად სერვისში გატანა, რომლებიც შეიქმენება ინტერნაციონალიზაციისთვის. ასევე, შესაძლებელია ენის enum-ის შექმნა, რაც უფრო მეტად დახვეწავს ჩვენს კოდს. ბონუსად კი შეგიძლიათ მომხარებლისთვის სასურველი (ამჟამინდელი) ენაც კი ჩატვირთოთ getBrowserLang მეთოდის გამოყენებით TranslateService-დან. TranslateService-ს ასევე გააჩნია instant მეთოდი, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია პარამეტრად key გადავცეთ და მივიღოთ თარგმანი. შეგვიძლია უკვე შევამოწმოთ ვიზუალზე თუ როგორ მუშაობს რეალურ დროში ენის ცვლილება.

ასეთი მიდგომით მივიღეთ რეალურ დროში ენის ცვლილება ngx-translate გამოყენებით. მსგავსი მიდგომა ეფექტურია ისეთი ტიპის ვებგვერდებზე, რომლებზეც ხშირად გვჭირდება ენის ცვლილება, მაგალითისთვის როგორიცა სასწავლებელი ვებგვერდები.

რომელი ხელსაწყო ავარჩიოთ ჩვენი ვებგვერდისთვის? ამას განვიხილავთ შეჯამებაში.